Courses

Computer Application Assistant - On Line (Leval 3)

නිවසේ සිට හැදෑරිය හැකි පරිගණක පාඨමාලාවකි.

National Diploma in Information Technology & Human Resource Management

Hands on experience on basic computer operations that will be very helpful and useful to confidently and individually ..

National Diploma in Information Technology & Public Sector Management

Hands on experience on basic computer operations that will be very helpful and useful to confidently and individually ..

ICT Technician - On Line

NVQ 4 විෂය නිර්දේශය අනුව සැකසුණු පාඨමාලාවකි. නිවසේ සිට හැදෑරිය හැකි අතර On Line ගුරුවරුන්ගේ සහ පහසුකරණ ආයතනවල සහය සේවය

Teaching Chess for Early Childhood Development

Early Childhood Education (ECE) play such an important role in a child’s development.

Accelerated Learning Methodologies.

In this course, we are going to focus on types of memory techniques for faster learning.

Workshop on “Know your law” for senior citizens

Don’t live in silent desperation, your matter will be answered

Workshop on Music Therapy

Based on What is Music Therapy and its practical approaches to healing.

Health & Safety Management system at Industries, office & hotel.

This workshop introduced specific health and safety innovations in response to various stimuli including ....

Teaching students in Blended Learning Classroom.

“The virtue of a computer in the classroom is that it requires a user, not a watcher” - Diane Ravitch -

NATIONAL DIPLOMA IN DRAMATHERAPY

Drama Therapy is defined by the National Association for Drama Therapy, USA, as the systematic and intentional use of ..

Certificate Course in Psychology

Psychology is the systematic study of behavior and mental processes.

ජ්‍යොතිෂ්‍ය විද්‍යාව පිළිබ‍‍ඳ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

ජ්‍යොතිෂ්‍යය පිළිබඳ ඔබගේ දැනුමට හා නව දැනුම සොයා යන්නන්ට වෘත්තීය වටිනාකමක් ලබාදීම සදහා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය විසින් ...

ND in Disaster Management & Development 2020

පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ස්වභාවික මෙන්ම මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතූවෙන් ගෝලීය හා දේශීය වශයෙන් ආපදා තත්යව වේගයෙන් ඉහළ ගිය ....

National Diploma in Shadow Teaching and Special Education

There is a felt need in Sri Lanka for shadow teachers in supporting children with special needs (CSN) in an inclusive ..

National Diploma in Aged Care for Skilled Migrants

Work as a skilled Care Giver in Germany

National Diploma in Training and Coaching

Training and coaching go hand-in-hand. As training provides employees with the knowledge and techniques to develop .....

Email, Collaboration and Office Applications Platform Training.

The Computer Application Training session is meticulously planned by Sri Lanka Foundation Institute team.

Introductory Training in applications of Geographic Information System (GIS)

The GIS training will explore the new, easy to use GIS tools and will explore the new, easy to use Google View base maps

Seminar - Study, Work & Settle Overseas

With rapidly growing aging population, elderly care work has become a prestigious occupation.

Working with children's speech, language & communication skills

Speech, language and communication skills are some important areas for a child to learn, and interact with the society.

මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරුන් සඳහා සුවිශේෂී වූ මනෝ චිකිත්සන ක්‍රම පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

නූතන සංකීර්ණ සමාජය තුළ ජීවත්වන පුද්ගලයින්ට මානසික හා චිත්තවේගීය තුළනයක් පවත්වා ගැනීම

Working with Loss and Grief with Art Therapy

focuses on the kinds of social support that facilitate hearing during bereavement that human service professionals .....

Higher National Diploma in Counselling – 2019/2020 (Sundays)

Practicing as a counsellor requires knowledge in theoretical approaches, skills in counseling and a thorough knowledge..

Advanced Certificate in Psychological Counselling

To provide the basic knowledge in counseling and counseling theories

දේශපාලනය හා දේශපාලන නායකත්වය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමාව

දේශපාලනය හා දේශපාලන නායකත්වය පිළිබඳ පරිපූර්ණ දැනුමැති අනාගත දේශපාලන නායකත්වයන් හා ක්‍රියාකාරින් බිහි කිරීම

දේශපාලනය හා රාජ්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව

දේශපාලනය හා රාජ්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුමැති අනාගත දේශපාලන නායකත්වයන් හා ක්‍රියාකාරින් බිහි කිරීම

INTERNATIONAL PROGRAMME ON APPLIED CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

This programme in Applied Criminology & Criminal Justice System is designed for officers who are in criminology field.

Higher National Diploma in Filmmaking 2020-2023

This three year filmmaking program aims to produce filmmakers,..

රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස් කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව

කාර්යාල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාමටත්, උසස්වීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අත්වැලක් ලෙසත් රාජ්‍ය සේවයේ ඔබ සඳහා

පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තුව පිළිබඳ වැඩමුළුව විෂය භාර නිලධාරින් සඳහා

කාර්යාල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාමටත්, උසස්වීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අත්වැලක් ලෙසත් රාජ්‍ය සේවයේ ඔබ සඳහා

වැටුප් පරිවර්තන හා රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් ගෙවීම් ක‍්‍රියාවලිය පිළිබඳ වැඩමුළුව

කාර්යාල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාමටත්, උසස්වීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අත්වැලක් ලෙසත් රාජ්‍ය සේවයේ ඔබ සඳහා

One Day Workshop on   Stress Prevention with Mindfulness

සතිමත්බව තුලින් මානසික ආතතිය වැළැක්වීම පිලිබඳ වැඩමුළුව

Certificate Course in Secretarial Practice

The only way to succeed in career is to ensure that you are a step ahead

Diploma in Java Programming

The Platform Independence Feature is the biggest reason for Java Popularity. Java Programs can be run on different ....

ක්ෂුද්‍රමුල්‍යයකරණය පිළිබඳ වෘත්තීය සහතිකපත් පාඨමාලාව 2019 /Certificate Course In Microfinance 2019

ක්ෂූද්‍රමුල්‍යකරණ වෘත්තිකයෙකු වීමට අවශ්‍ය මුලික විෂය දැනුම මෙම සහතිකපත් පාඨමාලාවෙන් ලැබේ.

ආයතනික වෙනස කළමනාකරණය හා ඵලදායීතාව පිළිබ`ද එක් දින වැඩමු`ඵව

ආයතනික වෙනස්කම් හි ගතිකයන් හඳුනා ගැනීම ස`දහා සහාය වීම හා එම වෙනස ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කරගනිමින් එයට අනුගත වීමට

Certificate Course in Conversational Sinhala for Non-native Sinhala Speakers

This course has been designed for non-native Sinhala speakers who are interested in learning and practicing Sinhala spe:

Certificate Course in Basic Sinhala for Non-native Sinhala Speakers

This course is for non-native Sinhala speakers who are interested in learning and practicing Sinhala as their 2nd lang:

National Diploma in Counselling - Bilingual (Sinhala/English)

Psychological Counselling, Counselling ethics, and Professional Practice

Workshop on Mindfulness for Mental Healthcare Personnel

Understanding Mindfulness and its scientific basis

රාජ්‍ය මුල්‍ය කලමානකරණය තුල ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත දෙදින වැඩමුළුව

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඵලදායී සහ කාර්යක්ෂම භාවිතය තුලින් රාජ්‍ය සේවයෙහි ගුණාත්මකබව නංවාලීම.

Conversational English

There are variety of English courses to suits both professional and academic purpose.

National Diploma in English for Professional Development

There are variety of English courses to suits both professional and academic purpose.

English Certificate Course in Intermediate Level

There are variety of English courses to suits both professional and academic purpose.

English Certificate Course in Basic Level

There are variety of English courses to suits both professional and academic purpose.

Computer Application Assistant - On Line (Leval 2)

අපොස සාපෙළ අසමත් අය සඳහා ඉදිරි පාඨමාලාවන් හැදෑරීමට සුදුසුකම් සැපිරීම පිණිස

Workshop on Drama Therapy

Drama Therapy is a treatment approach that provides a platform for people in therapy to express their feelings, solve .

Certificate in Hindi Language

Certificate in Hindi Language (Approach to Applied Hindi Language)

National Diploma in Gender and Social Equality

To create awareness on social inequalities

විදුහල්පතිවරුන් සදහා වන කළමනාකරණ කුසලතා සංවර්ධනය කිරිමේ වැඩමුථව

තම ගුරුවරුන්, සිසුන් හා පාසලේ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය මෙහෙයවමින් තම පාසල උසස් මට්ටමකට ගෙන ඒම ස`දහා වර්තමානයේ ....

රාජ්‍ය කළමනාකරණය පිලිබඳ උසස් සහතිකපත් පාඨමාලාව

ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ පවතින රටේ ප්‍රධානතම වැඩිහිටි අධ්‍යාපන ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ.....

Workshop on Discover the Essential Elements To Promote Your Tourism Business

To provide essential knowledge for travel agents in promoting services to clients.

Workshop on Smart Secretary for Decent Work

The role of a secretary of an organisation is a key to efficient functioning of the organisation.

Workshop on Presentation Skills

Be an Excellent Presenter who communicates his/her findings or ideas to a specific audience in a rational, an ....

සේවා ස්ථානයේ ගැටුම් නිරාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුව

මානව ජිවිතයේ ගැටුම නිරන්තර දෙයකි.  පුද්ගලික වශයෙන් අපට ස්වාධීන අදහස් හා ඉලක්ක පවතී.

ව්‍යාපෘති නියාමනය සහ ඇගයීම (Workshop on Project Monitoring & Evaluation)

ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී  අවධානය යොමු කළ යුතු තවත් වැදගත් පියවරක් වන්නේ  ව්‍යාපෘති නියාමනය සහ ඇගයිමයි.

National Diploma In Social Cohesion, Peace And Conflict Resolution

To understand consequences and dynamics of conflict and peace, interpersonal, social and macro context and skills ....

DIPLOMA IN POLITICS AND POLITICAL LEADERSHIP

To provide an insight into political science and the political system of Sri Lanka to produce active political ...

Workshop on Politics and Political Leadership

Every human being consciously or unconsciously holds a political identity.

Certificate Course in Non Linear Editing

The objectives of the course are to provide basic knowledge and working experience in video editing.

Certificate Course in Camerawork in TV

the course is to provide basic knowledge and working experience related to camerawork.

One day Workshop on Public Speaking

One day Workshop on Public Speaking (‘Let your Personality Come Through’)

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

දරුවාගේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සඳහා දරුවන් සමග ජීවත් වීමට දැනුමක් අවශ්‍ය වේ.

Workshop on Effective Parenting Techniques

This Workshop is particularly for parents who dreams to be successful parents.

Workshop on effective prenatal care

This Workshop is designed particularly for pregnant mothers and fathers-to-be

Workshop on Essential Premarital Assistance

Marriage is a beautiful & amazing Journey If you could embrace it wisely and applicably

Workshop on Music Therapy; Specially for School Counselors.

Based on Music and it’s therapeutic approach to healing.

Certificate Course in Digital Skills for Teachers

Become a Digital Skilled Teacher for 21 1st Century an Interactive Training Program to equip Sri Lanka School Teachers .

Certificate course in Translation & Interpretation (03 Months)

In the language based discourse, interpretation and translation have been the elements that facilitate free communica..

National Diploma in Aged Care

produce a care giver with a sound theoretical knowledge as well as practical aspect of Aging in order to meet care ....

National Diploma in Choreography

To constructively inculcate the art & science of choreography irrespective of the various dance traditions and create ..

Higher National Diploma in Family Counselling

The HND in Family Counseling course is designed to produce qualified and competent family counsellors for Sri Lanka,....

Workshop on Office Management

Workshop on Office Management

ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරිම පිළිබද වැඩමුළුව (WORKSHOP ON PROJECT PROPOSAL DEVELOPING)

ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරිම පිළිබද වැඩමුළුව (WORKSHOP ON PROJECT PROPOSAL DEVELOPING)

Certificate Course in Entrepreneurship

නිර්මාණශිලී ව්‍යවසායකයෙකු වීමට ...... ව්‍යවසායකත්වය පිළිබ‍ඳ සහතිකපත් පාඨමාලාව

“ඉගැන්වීමට විශිෂ්ඨයෙක් වන්න” වැඩමුළුව “Be an Excellent Teacher” Workshop

ඉගැන්වීමට විශිෂ්ඨයෙක් වන්න” වැඩමුළුව

CERTIFICATE COURSE FOR SPORTS MASSEURS AND PHYSICAL THERAPY ASSISTANTS

Exclusively for Actual & Potential Sports Masseurs and Physical Therapy Assistants

NATIONAL DIPLOMA IN CAREER GUIDANCE

Fulfill the need of a professional career guidance qualification.

DIPLOMA IN CHILD CARE & CHILD PSYCHOLOGY

Innovative and flexible multidisciplinary courses offer an opportunity for professionals working within child care.

CERTIFICATE COURSE IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Workers with a professional attitude are able to focus on their work and avoid unnecessary distractions

CERTIFICATES IN SPOKEN TAMIL

Sinhala being the mother language, the Tamil language has now been made compulsory to learn as the secondary language

DIPLOMA IN DRUG/ADDICTION COUNSELLING

DIPLOMA IN DRUG/ADDICTION COUNSELLING

Higher National Diploma in Counselling – 2019/2020

Practicing as a counsellor requires knowledge in theoretical approaches, skills in counseling and a thorough knowledge..

DIPLOMA IN CHILD PROTECTION & COUNSELLING

DIPLOMA IN CHILD PROTECTION & COUNSELLING- (Customize for the officials of police of child & women’s)

ව්‍යවහාරික අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්ති ක‍්‍රමය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Higher National Diploma in Applied Criminology & Criminal Justice System)

මෙම පාඨමාලාව වර්තමාන අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ ක්ෂේත‍්‍රවල සංකල්පිය විචාරාත්මක හා ව්‍යවහාරික දැනුමක් ....

NATIONAL DIPLOMA IN ENGLISH

Focus on four main skills: writing, reading, speaking and listening.

HIGHER NATIONAL DIPLOMA IN DIGITAL FILM AND TELEVISION

Direction Digital Cinematography Editing and Sound Designing

WORKSHOP ON INTERNATIONAL BEST PRACTICES IN SPORTS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

Sports Medical Officers Professional Trainers in Sports Sports Strength & Conditioning (Fitness) Coaches Sports Masseurs

CERTIFICATE COURSE IN CONFLICT MANAGEMENT

Introduction to Conflict Conflict Analyzing Techniques and Tools

WORKPLACE CONFLICT RESOLUTION

Introduction to Conflict .egqu yÿkd .ekSu 2 Conflict Analyzing Techniques and Tools .egqï úYaf,aYk fuj,ï yd l%ufõohka 3

CERTIFICATE COURSE IN POLITICAL THEORY AND PRACTICE

Sophisticated understanding of political science and the political system of Sri Lanka

National Diploma in Counselling - English

Psychological Counselling, Counselling ethics, and Professional Practice

Certificate Course in Live Audio Mixing

This course is aimed at those who want to make sound engineering a career and get work in the live industry.

දත්ත විශ්ලේශනය පිළිබද මූලික සහතිතපත් පාඨමාලාව

සමාජ විද්‍යා පර්යේෂණ වල නියැලෙන නවකයටන් හට

විවිධත්ව කළමනාකරණය හා ආයතනික ඵලදායිතාවය පිළිබද වැඩමුළුව

ආයතනික පරිසරය තුල විවිධත්වය එහි වටිනාකම හා ආයතනික දියුණුවට එය භාවිතයට ගැනීම

NATIONAL DIPLOMA IN DIGITAL PHOTOGRAPHY

To produce professionals with advanced and uptodate knowledge in aesthetics, photography and hands on experience in ...